โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อ.จอมบึง สพป.ราชบุรี 1 โทร 032735242