โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548

 

กิตติชัย วงษ์ปาน
วัน เดือน ปีเกิด 2 พฤศจิกายน 2502
ภูมิลำเนา 214 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านพริก(มะลิวัลย์อนุสรณ์)
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ปก.ศ สูง วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
ปริญญาตรี (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการรับราชการ
ครู 2 ระดับ 2 , อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
ต. พรสวรรค์ อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสีวะรา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านพุเกตุ อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านพุเกตุ อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
ครูใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน อ. จอมบึง จ. ราชบุรี
ครูใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง อ. จอมบึง
จ. ราชบุรี
อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ปัจจุบัน ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เกียรติประวัติดีเด่น
2545 เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
2546 เกียรติบัตรผู้ประสานพลังแผ่นดินดีเด่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
2547 เกียรติบัตรครูดีในดวงใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

โทร 01-763-1263,032-352-459

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2548

บันทึกผลงานที่โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน