โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
บันทึกผลงานผอ.กิตติชัยที่นกกะเรียน

     


ผลงานด้านอาคารสถานที่
- สร้างสนามเด็กเล่นใหม่
- ทาสีโรงเรียนใหม่ทั้งหมด
- ดำเนินการจัดสร้างเสาธงใหม่ ซุ้มพระพุทธรูปใหม่
   และซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว
- ปรับปรุงจัดห้องธุรการใหม่ทั้งหมด พื้นปูกระเบื้อง
- ปรับปรุงรื้อฟื้นห้องสมุดใหม่ทั้งหมด พื้นปูกระเบื้อง
- ซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียนที่ชำรุดเป็นอย่างมากทุกหลัง ให้ใช้งานเป็นปกติ
- ซ่อมแซมและติดตั้ง รางน้ำฝนให้กับทุกอาคาร
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โดยปูพื้นกระเบื้อง และได้รับการช่วยเหลือโต๊ะคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด
- ศูนย์เด็กเล็กเข้ามารวม ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ได้แก่ป้ายชื่อศูนย์ ปูพื้นกระเบื้อง สร้างห้องน้ำใหม่
- สร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินอ่อน
- ซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุดเกือบทั้งหมดให้ใช้งานได้
- จัดทำสวนหย่อมหน้าอาคารทั้งหมด รั้วต้นไม้ขอบชายถนน และที่อื่นๆ
- จัดสร้างระบบน้ำหยดรดน้ำให้กับไม้ประดับทุกแห่งในโรงเรียน
- สร้างรั้วโรงเรียนตลอดแนวทิศเหนือ -ใต้
- ถนนลาดยางภายในโรงเรียน 300 เมตร โดยขอสนับสนุนจาก อบต. และสร้างแนวถนนใหม่ให้เป็น
     ทางออกโรงเรียนอีก 300 เมตร
- ปรับระดับพื้นสนามด้วยการถมให้ระบายน้ำได้ดี
- สร้างที่นั่งริมระเบียงปูกระเบื้อง หน้าอาคาร 1 ,2
- จัดสร้างห้องเรียนธรรมชาติ

การพัฒนาบุคลากร
1. คณะครูผ่านการประเมินเข้าสู่ ครูชำนาญการทุกคน
2. ท่านได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น เครือข่าย 6 สพท.รบ.1 ปีการศึกษา 2548
3.  ปีการศึกษา 2547 – 2548  คณะครูได้รับเกียรติบัตรครูดีในดวงใจและครูดีเด่นรวม 9 ท่าน
4. คณะครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในงานที่เกี่ยวข้องทุกคน
5. คุณครูได้ทำการสอนตามความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละคน ทำให้การสอนมีประสิทธิภาพ
6. จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับคณะครูทุกคน 1 ครั้ง
7. ให้คณะครูได้เดินทางไปดูงานกิจการดำเนินงานคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 2 ครั้ง

การพัฒนาทางวิชาการ
1. นักเรียนได้เรียนเต็มที่ทุกวิชาเต็มเวลา
     ยึดการสอนตามหลักสูตรเป็นสำคํญ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทุกด้าน ทั้งประสบการณ์ตรง
     และยึดแนวทางผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผลการเรียนสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆ ไม่น้อยกว่า10 เปอร์เซ็นต์
2. ปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีขึ้น ดำเนินการติดตั้งเครื่อข่ายอินเตอร์เนต
3. จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เสริมการเรียน
   -  อบรมผู้นำอนามัยนักเรียน 1 ครั้ง
   -  อบรมการสร้างเวบไซต์ให้กับนักเรียน
   -  ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษา  นอกสถานที่ 2 ครั้ง
   -  ค่ายลูกเสือในระดับชั้น ป.3 – ป.6  ภายในโรงเรียน  1 ครั้ง
   -  ค่ายฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยม 1 ครั้ง
   -  กิจกรรมเสริมทักษะการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ที่เขาประทับช้าง 1 ครั้ง
   -  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 2 ครั้งคือ
          1. บึงฉวาก สุพรรณบุรี
          2. ตลาดน้ำดำเนิน  วัดบางกุ้ง และอุทยานหุ่นขี้ผึ้งบางแพ
          3. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเขต 2 เรื่อง
              - โครงการต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2548
              - นวัตกรรมการเรียน “โครงการเยาวชนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมคุณธรรม” ปี 2549
4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรด้านวิชาการหลายคน ล่าสุด
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอำเภอ ภาพวาดสีน้ำ เรื่องราวของรัชกาลที่ 5

ครูประดิษฐ์ บันทึก

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน 22 มกราคม 2550