โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548

 

“ครูสุนันท์”
สุนันท์  คลี่ขจาย

รับราชการครั้งแรก  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12     . บ้านนาสาร    
  
. สุราษฎร์ธานี

มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียนปีการศึกษา 2543 ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน
ก่อนจะมาอยู่ราชบุรี  เคยย้ายไปรับราชการหลายจังหวัด (ติดตามสามี) เช่น ชุมพร  ตรัง  หาดใหญ่  ยะลา  ประจวบคีรีขันธ์  และล่าสุดคือที่นี่

ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร) 

             ปริญญาโท  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  

ผลงานที่ภูมิใจ  -  เป็นครูดีเด่น วิชาภาษาอังกฤษ สปจ.ยะลา

                         -   เป็นวิทยากรอบรมครูเพื่อเลื่อนตำแหน่ง จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) เมื่อพ..2537  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา
                 จุดสำคัญของครูคือต้องพัฒนาตนเอง เปลี่ยนตัวให้ทันสังคม  เพื่อจะได้นำไปพัฒนาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานะการณ์แวดล้อม   ถ้าครูไม่ยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันยุค ก็จะถูกเรียกว่าไดโนเสาร์  ดังนั้นงานหนักของครูนอกจาก สอนแล้วก็คือ “งานพัฒนาตน” ที่พัก  .เมือง จ.ราชบุรี

     ksunan@yahoo.com

หมายเหตุ เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2549

 

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไข 31 ตุลาคม 2549