โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548


“ ครูเยี่ยม

บุญเยี่ยม ขำทอง
วุฒิการศึกษา
พ.ม. พ.ศ . 2524
ศษ . บ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม มาธิ ราช เอกประถมศึกษา พ . ศ . 2531

ประวัติราชการ

วันที่บรรจุ 14 พฤษภาคม 2522
ครู 1 โรงเรียนบ้านทองมงคล ต . ร่อนทอง อ . บางสะพาน จ . ประจวบคีรีขันธ์
อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านคา กิ่ง อ . บ้านคา จ . ราชบุรี พ . ศ .2528
อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน พ . ศ . 2540

ทำหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 134 หมู่ 5 ต . จอมบึง อ . จอมบึง จ . ราชบุรี 70150
โทร 07 1128467

แนวคิด “ อยู่ที่ไหนก็ตาม ทำที่นั่นให้ดีงามและเจริญขึ้นมา ”

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2548