โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548


ครูเพ็ญ

เดือนเพ็ญ  กันนะ
การศึกษา  คบ.พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชการ  บรรจุ 11 ก.ย. 2538   โรงเรียนบ้านวังมะกรูด   สปจ.ปราจีนบุรี
    20 ส.ค. 45      โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  

ทำหน้าที่      ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                    หน้าที่พิเศษ    เจ้าหน้าที่พัสดุ   เป็นฝ่ายกิจการนักเรียน  

แนวคิด   เปิดใจกว้าง  มุ่งมั่นการทำงาน   ด้วยจิตวิญญาณของครู  

คติประจำใจ       ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ที่อยู่ปัจจุบัน      158/2 หมุ่ 4  ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 70150

โทรศัพท             01 2918507   032 362601

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2548