โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548

   “ครูพงษ์
     สมพงษ์  สุขมาก
     การศึกษา
       2520  ป.กศ.สูง  วิทยาลัยครูเพชรบุรี
       2530  คบ.(กศ.บป.) วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

     ประวัติราชการ
       บรรจุ 12 พ.ค. 2524 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
        1 เม.ย. 2531 ถึง ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  

     ทำหน้าที่
        - งานธุรการ   การเงิน
        - เป็นครูประวิชาพลศึกษา  

      ความสามารถพิเศษ
       ร้องเพลงลูกทุ่ง  เล่นกีฬาฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  

     งานพิเศษ
       เป็นกรรมการกีฬา กรีฑา ทุกระดับรายการ
       เป็นพนักงานขับรถบริษัทภัทรัตณากร  

     ผลการสอนและการทำทีมกีฬา
       ทำการสอนวิชาพลศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ปี 2537
       ได้ทำทีมฟุตบอล และวอลเลย์บอล  แข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน
       ระดับอำเภอ ได้รับรางวัลชนะเลิศจนถึงบัดนี้เกินกว่า 10 รายการ
 

     ผลงานเกียรติยศ
        ปีการศึกษา 2546 นำทีมฟุตบอลนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี
       แข่งขันฟุตบอล "จอมบึงลีก ไร้ควันบุหรี่" จัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง
  
       โดยอยู่ในดิวิชั่น 1 และทีมได้รับรางวัลชนะเลิศรับถ้วยประทานจาก
       พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของตนเอง
       และโรงเรียน
  และนอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสินกีฬาตระกร้อ
       จากสพท.รบ. 1 ตัดสินในระดับจังหวัดอีกหลายรายการ
 

      ที่่อยู่ปัจจุบัน 41หมู่ 2  ตำบลรางบัว  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  70150    โทร..06 1694788   , 032261422

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 19 ธันวาคม 2548