โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 


“ครูแหม่ม”

อัญชลี เกิดฤทธิ์

          เป็นน้องคนเล็กของพี่ๆ  ในโรงเรียน 
 
......ศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาอังกฤษคนเดียว
จาก
าวิทยาลัยรามคำแหง (ศศ.บ)  

บรรจุ 28  มิถุนายน 2539 ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านดอนอะราง

มาประจำตำแหน่ง อาจารย์ 1
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนเมื่อปีการศึกษา 2543 
และวันนี้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ในระดับมัธยมศึกษา
 

ที่อยู่ปัจจุบัน  19 หมู่  2  ต. ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ทร 032 376297    มือถือ ...................
   
สิ่งที่ภูมิใจ จบจาก ม.รามคำแหง

-          ได้สอนภาษาอังกฤษทำให้เด็กได้รับความรู้ ด้านนี้
ซึ่งปัจจุบันถือว่าสำคัญมากที่จะเป็นพื้นฐาน
ที่สำคัญในการเรียนระดับสูงๆ ขึ้นไป
 

วิสัยทัศน์   นักเรียนต้องได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
แต่ต้องมีครูที่ดีและเก่งคอยชี้แนะ 
และนักเรียนควรได้ใช้ความคิด
ของตัวเองในการจัดกระบวนการเรียน
ตามขอบข่ายของหลักสูตร 
และครูมีหน้าที่คอยดูแล   
ไม่ควรสั่งให้นักเรียน
เป็นผู้ปฎิบัติตามอย่างเดียว

 

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน 19 ธันวาคม 2548 ปรับปรุง 17 พ.ค.2550