โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548

 

"ครูเจี๊ยบ"

พัชรินทร์ กล่อมเกลี้ยง วุฒิการศึกษา ม.6
ที่อยู่ บ้านหนองบัวค่ายหมู่ 2 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 09-0232190

 

 

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2548