โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548

     “ครูเรไร”
     เรไร ทองสามสี
     การศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.)วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
     อนุปริญญา (อ.คศ.) สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     ปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย
     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

     การรับราชการ

     10พฤษภาคม 2525  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ  อ.จอมบึง
     30 เมษายน 2529  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
     ตำแหน่งปัจจุบัน     อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
     ทำหน้าที่ ครูประจำชั้นอนุบาล 2
     หน้าที่พิเศษ
     -     เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกิจการนักเรียน
     -      รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน
     ความสามารถพิเศษ

    งานศิลปะประดิษฐ์     วิชาการนาฏศิลป์
     ผลงานที่ภาคภูมิใจ
     -   เป็นที่ปรึกษาและกรรมการตอบคำถามด้าน
     การศึกษาวัฒนธรรม  ในการประกวดหมู่บ้าน
     จนหมู่บ้านได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของภาค -       
  
    เป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ
     เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  ให้กับเด็ก
ประสบผลสำเร็จอย่างดี
     จนกิจกรรมดังกล่าวมีชื่อเสียงในระดับอำเภอทุกๆ ปีที่ผ่านมา
-  
       
ส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ 
     จนโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นในหัวข้อ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
     คติพจน์ประจำใจ
  ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
     แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษา
       ทำอย่างไรสอนอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เด็กมีความรู้มีความเข้าใจในยุคโลกาภิวัฒน์       และสามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข       พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
     ที่อยู่ปัจจุบัน และภูมิลำเนาคือที่เดียวกัน
       33 หมู่ 2 ตำบลรางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 70150
       โทรศัพท์ 032 261531    มือถือ 09 5231844

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2548