โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548

 

ครูสำเนียง

สำเนียง  เจริญสุข

การศึกษา
2521  ป.กศ. วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
2547  คบ.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึง  

ประวัติราชการ
บรรจุ 10 พ.ค. 2525 โรงเรียนบ้านห้วยปากง่าม  อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี (ปัจจุบันยุบโรงเรียน)
1 ต.ค. 2536 ถึง ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  

ทำหน้าที่
 - ครูประจำชั้นอนุบาล 1
 - เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
 - เป็นผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน
 - ดูแลระบบสหกรณ์โรงเรียน  

ที่อยู่ปัจจุบัน
 22/2 หมู่ 2  ตำบลน้ำพุ  อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000
โทรศัพท์   01 0097790

แนวคิด
  การทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาและอุปสรรค  แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่น  เราจะสามารถทำงานนั้นให้สำเร็จได้   จำไว้ว่า ปัญหามีไว้แก้  ไม่ได้มีไว้กลุ้ม  ท้อได้ แต่ห้ามถอย

 

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2548