โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548

 

ครูปื๊ด! 
( ศิริ  อุ่นเรือน
)

           เข้ามาประจำอยู่นกกะเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 
การศึกษ บัณทิตเอกพลศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
รุ่นปี พ.ศ.2525 (รุ่นเก๋า) 
ปัจจุบันจ่อตำแหน่งครูผู้ชำนาญการ คืออาจารย์ 2 ซี 7 มาจนจะเต็มขั้นอยู่รอมร่อ    นอกจากจะปฎิบัติหน้าที่มาอย่างดีมีความชอบนับครั้งไม่ถ้วนโดย
ไม่เคยมีมลทินด้านวินัยติดตัวสักนิดแล้ว  ยังบำเพ็ญตัวเพื่อประโยชน์สังคมมาโดยตลอด 
อธิเช่น......
OOO เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคล
.....
OOO เป็นกรรมการ กกท.ศูนย์ฝึกกีฬาอำเภอจอมบึง....OOO
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมบึง .......
OOO
...เป็นที่ปรึกษามูลนิธิศุภนิมิต ADP  เขตจอมบึง……...OOO ชนะเลิศการประกวดครูผู้สอนดีเด่นแม่ไม้มวยไทย........OOO
เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน นำทีมชนะเลิศ
จอมบึงลีกไร้ควันบุหรี 2546
2547.
OOO เป็นโฆษก พิธีกร ผู้บรรยายกีฬา  ในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง  และบริเวณใกล้เคียงมาโดยตลอดไม่น้อยกว่า 20 ปี
และปัจจุบันยังทำหน้าที่นี้อยู่มิได้ขาด.......
OOO และปัจจุบันทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์ชุมชนจอมบึง ความถี่
  93.75 MHz  FM Stero Multiplex
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
รายการ Sport day   16.00น.- 17.00 น. ทุกวัน

หน้าที่พิเศษ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าฝ่ายสัมพัธ์ชุมชน,อาคารสถานที่

 

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2548