โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548

 

 

 

 

 

 

               ประดิษฐ์ บุตรดี

        บรรจ 20 พฤษภาคม 2520 
        วุฒิ ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        หน้าที่พิเศษ
     ศิลปะ
คอม สัมพันธ์ชุมชน อาคารสถานที่

        ผลงานประทับใจ
           เขียนแบบพระอุโบสถวัดหนองบัวค่าย โดยเขียนเป็นพิมพ์เขียวแบบสถาปนิก 
        ส่งเข้าขออนุญาตกรมศาสนาเพื่อก่อสร้างและผ่านการอนุมัติ
   
        งานด้านภาพถ่าย  ได้รับวุฒิบัตรการถ่ายภาพจากบริษัทโกดักประเทศไทย 

         แนวคิด  อยากให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
        โรงเรียนของเราเป็นโรงรียนขยายโอกาส ที่มีขนาดเล็กมาก 
        เด็กไมจำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางเสี่ยงอันตรายที่ไกลๆ  ถึงโรงเรียนจะเล็กแต่คุณภาพพอเพียง
 

         ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านพักครูโรงเรียนวัดหนองบัวค่าย อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร 03 2262364
         01 0191465

 

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2548