โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 


"ครูอัด" 
            

อรรถอนนต์ กองแก้ว

 

การศึกษา                  
ป.4 โรงเรียนวัดหนองนกกะเรียน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี      
ป.7 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี        
ม.ศ.3 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึว จ.ราชบุรี       
ปกศ.ต้น วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง       
คบ.สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง       
ราชการ                    
1.บรรจุ 1 พ.ค. 2522 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี       
2. โรงเรียนบ้านท่าแย้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี     
3. โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี      
4.โรงเรียนบ้านห้วยปากง่าม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี      
ปัจุบัน 5. โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน      
เกียรติบัตร                 
ครูดีเด่นเครือข่าย 6 สพท.ราชบุรี 1 ปีการศึกษา 2549      

หน้าที่ข
่ายงาน                
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
เป็นครูฝ่ายแนะแนว
      
สอนประจำวิชาวิทยาศาสตร์     ์
งานพิเศษ               
เป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลในกิจกรรมพิเศษของกลุ่มโรงเรียน และหมู่บ้าน      
และเป็นผู้บรรยายพิเศษการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนและหมู่บ้านระดับอำเภอ     
     
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา      
ครูก้าวหน้า แต่การศึกษาถอยหลัง     
ที่อยู่ 133 หมู่ 10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี70150    
โทร. 089 5508758 

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน 16 ธันวาคม 2548 ปรับปรุง 22 ม.ค.50