โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2548

“ ครูอาง"
สำอาง บรรเทิงจิตร

     การศึกษา จบวายร้ายรุ่นแรก 2515 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (twilight)
     วุฒิล่าสุดคือ คบ . ( กศ . พช .) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( รุ่นแรก 2545)

     ประวัติการทำงาน

       2518 – 2524 โรงเรียนเซนต์จอห์นอาชีวศึกษา กทม
       2525 โรงเรียนบ้านหนองลาน สปจ . นครราชสีมา
       2529 โรงเรียนบ้านพุบอนบน สปจ . ราชบุรี
       2539 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

       ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา
       สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหลัก และเป็นผู้กำกับกองลูกเสือ

     ผลงานที่ภูมิใจ
       - ศิษย์ที่เคยสอน มีอาชีพที่มั่นคง
       หลายคนเป็นครูและมีอีกหลายคนเป็นช่างโยธา

     - วุฒิบัตร ALT สามัญรุ่นใหญ
       วิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวม
       มีความภูมิใจมาก ที่เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของ
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

      ที่ยู่ปัจจุบัน 127 หมู่ 1 บ้านเกาะนอก ต . จอมบึง
      อ . จอมบึง จ . ราชบุรี โทรศัพท์ 06 1 659136
       ……………………………………………………..

       ความสามารถพิเศษ ( เว็บมาสเตอร์ … บันทึก )

      การประมงน้ำจืด ( ทอดแห วางตะคัด )

       พระเครื่องราง ของเก่า โทรได้เลย .


ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2548