โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร ระดับ 8 (คศ.3)     
การศึกษา     
ประถมศึกษา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี     
ม.3 โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท     
ปริญญาตร(ศศ.บ.) วิทยาลัยครูนครปฐม จ.นครปฐม    
ปริญญาโท (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
    
ประวัติราชการ    
บรรจุ 16 พฤษภาคม 2523    
ครู 1 โรงเรียนบ้านป่ายาง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย     
14 ต.ค.29 คร2ูโรงเรียนวัดหัวหิน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี     
27 ก.ย. 36 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
1 ธ.ค. 38 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 1     
1 ต.ค. 41 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 1     
1 ต.ค.44  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางเฆ
่ 1    
11 มกราคม 2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

สิ่งที่ต้องการทำ      
- ครูต้องทำงานเป็นทีมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ     
- ต้องการให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม นำชีวิตที่ดี     
- ส่งเสิมความสามารถพิเศษให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย     
- นักเรียนต้องเก่งคอมพิวเตอร์ทุกคน     

ที่อยู่ปัจจุบัน     
190/80 หมู่ 4 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110     
โทร 081-9421361   
    
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน 22 ม.ค.2550