โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
แฟ้มบุคลากร 2551

 
ชื่อ
ตำแหน่ง
วุฒิ
วันบรรจุ
ข่ายงาน โทร
  วิชัย จุ้ยนิ่ม     ผู้อำนวยการ

  คม.
(คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต)
สาขาการบริหารการศึกษา

  ศศ.บ.
(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)


  

 

ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่
11 มกราคม 2550

081 9421361

 

   บุญเยี่ยม ขำทอง ครู   ศษ.บ. (มสธ.) ประถม

14 พ.ค.2522

วิชาการประถม ,ประจำชั้นประถมปีที่1
   สัญญา รัตนบำรุง ครู   คบ. ภาษาไทย

1 มิ.ย.2519 

กิจการนักเรียน ,  ,ประจำชั้นประถมปีที่ 2
ครูภาษาไทย
 081 1917837
  032 261009


   เดือนเพ็ญ กันนะ ครู   คบ. พละ

11 ก.ย. 2538

ธุรการ,กิจการนักเรียน , ประจำชั้น ป.3
081 2618507
032 362601

   สมพงษ์ สุขมาก ครู   คบ. พละ

12 พ.ค.2524  

 - เจ้าหน้าที่การเงิน,
 -ธุรการ,
  - ประจำวิชาพลศึกษา
 
- ประจำชั้น ประถมปีที่ 4
 0878046533

 032 264422


    


   อัญชลี ตันหลงขจร ครู   ศศ.บ. (อังกฤษ ราม)

28 มิ.ย.2539 

ประจำชั้น ม.1,ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

081 0086741
032 376292


   เรไร ทองสามส ครู   คบ. ปฐมวัย

10 พ.ค.2525 

กิจการนักเรียน ,ประจำชั้นอนุบาล2
 089 5231844
  032 261531

   สำเนียง เจริญสุข ครู   คบ. ปฐมวัย

10 พ.ค.2525 

กิจการนักเรียน ,ประจำชั้นอนุบาล 1
 081 0097790

   ศิริ อุ่นเรือน ครู   คบ. พละ

16 พ.ค.2517

สัมพันธ์ชุมชน, อาคารสถานที่,ประจำชั้น ป.5 
ครูการงาน
 084 7117905

   สามารถ วัดบัว ครู   ปก.ศ.

2 ต.ค.2515 

ผ่ายบุคลากร,สัมพันธ์ชุมชน,  ประจำชั้น ป.6
ครูสังคม
 089 0381435

   อรรถอนนต์ กองแก้ว ครู   คบ.ประถม

1 พ.ค.2522

งานพัสดุ ,ประจำชั้น ม.3
ครูวิทยาศาสตร์
 089 5508758

   ประดิษฐ์ บุตรด ครู   ศษ.บ. (มสธ.) ประถม 20 พ.ค.2520

งานสถานที่,สัมพันธ์ชุมชน,ประจำวิชาศิลปะ การงานเทคโน.

081 1963332
032 262364

 

   สำอาง บรรเทิงจิตร ครู   คบ. ประถม

14 ก.ย. 2525  

ฝ่ายวิชาการมัธยม,
ครูคณิตศาสตร์
  ประจำชั้น ม.2
 087 1687126

  ออย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  

พนักงานอบต.
    
 
   
 
หมายเหตุ แฟ้มบุคลากร 2548 - 2549 คลิกที่นี่
    บุคลากร 2550
     ทำเนียบผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน ปรับปรุง31 ก.ค.51