โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง สพท.ราชบุรี 1 โทร 032 22843  
 .......ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางปัญญา        มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์        ครูเป็นครูปฏิรูปการเรียนรู้       ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา.........
ทำเนียบผู้บริหาร

 
ชื่อ
ตำแหน่ง ช่วงเวลา หมายเหตุ
   วิชัย จุ้ยนิ่ม

ผู้อำนวยการ

11 ม.ค.50 - ปัจจุบัน  ย้ายมาจาก
โรงเรียนโรงเรียนบ้านรางเฆ่ 1
 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

  กิตติชัย วงษ์ปาน
- ผู้อำนวยการ
- อาจายร์ใหญ่
 
1 ต.ค.47 - 10 ม.ค.50


 หมายเหตุ
 1ต.ค.46 - 30 กย.47
 นายสามารถ วัดบัว
 รักษาการในตำแหน่ง
 อาจารย์ใหญ
 ย้ายมาจาก
 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง
 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร


ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 11 ม.ค.50
  อ.เมือง จ.ราชบุรี


  บันทึกผลงานของท่าน  
  ผอ.กิตติชัย ขณะปฏิบัติหน้าที่
  ที่ รร. บ้านหนองยกกะเรียน
   ษโรช สมหวัง
อาจารย์ใหญ่
   2540 - 2546  ย้ายมาจากคำแหน่งอาจารย์ใหญ่
 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง
  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ลาออกตามโครงการเออร์รรีี่ไทม์
        31 ก.ย. 46
   อนราช บุรีงาม
อาจารย์ใหญ่
   2535 - 2540   ลาออกไปสมัครเลือกตั้ง
  สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 2540

  กลับเข้ารับราชการครูตำแหน่งครูผู้สอน
  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.จอมบึง
    จ.ราชบุรี ปี 2544
   เที่ยง โฉมยงค
อาจารย์ใหญ่
  2527 - 2535   ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  โรงเรียนบ้านเบิกไพร
   เจียร จำสุข
ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่
  2502 - 2527    เกษียณอายุราชการ
   
30 ก.ย. 27


   ลอย มหาทรัพย์       ครูใหญ่    2496 - 2502         ย้าย


   ปราโมทย์ คงรักษา       ครูใหญ่    2494 - 2496  


   ฟุ้ง พยัพตรี       ครูใหญ่    2490 - 2494  
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกะเรียน ปรับปรุง 5 ส.ค.51