แฟ้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2548 

 


อรอุมา ประจวบวัน (กิ๊บ)

18/3 ม .8 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 70150
โทร 09-6796660

วิชาที่ชอบ ศิลปะ กีฬาที่ชอบ วอลเลย์บอล


พจมาศ พิมมะทา (หญิง)

75/1 ม .8 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 70150
โทร 090700904
วิชาที่ชอบ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ คอม กีฬาที่ชอบ ทุกอย่าง


ศิริวรรณ จันมา (mi)

167หมู่10 ต.รางบัว อ. จอมบึง
จ.ราชบุรี 70150 วิชาที่ชอบ ภาษาไทย อังกฦษ กีฬาที่ชอบ
ฟุตบอล เพื่อนรักชื่อ อรอุมา ประจวบวัน (กิ๊บ)
โทร 070804997


ลำพูน สุขรักษ์ (กิ่ง)

208 ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราวบุรี 70150
โทรศัพท์ 09-2574548

วิชาที่ชอบ พละ อังกฤษ กีฬาที่ชอบ ทุกอย่าง


จารุณี สายคำ ( จิ๊ก )

92/2 ม.10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 07-0597360

วิชาที่ชอบ ศิลปะ อังกฤษ
คณิต พละ กีฬาที่ชอบ วอลเล่ย์บอล


ยุพิน ถนอมศิลป์ (เล็ก)

108/2 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
์โทร 09-5138031
วิชาที่ชอบ ศิลปะ and English กีฬาที่ชอบ วอลเล่บอล
คติพจน์ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง


วาสนา จันทร์ดี (กุ้ง)

195 ม.10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
70150์โทร 070975268
วิชาที่ชอบ วิทยาศาสตร์ กีฬาที่ชอบ วอลเล่บอล


กรรณิกา กิ่งแก้ว (เบ็น )

บ้านเลขที่ 19 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
วิชาที่ชอบ อังกฤษ กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
เพื่อนสนิท วาสนา กองแก้ว
โทรศัพท์ผู้ปกครอง 09-0242132

ชาญชัย บุ้งกี๋ (ฮิ)

92 ม .8 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 70150
เบอร์โทร 09-0659052
วิชาที่ชอบ ศิลปะ กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล


สถิตย์ บัวบุญรอด (บิด)

12/2 ม.8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ (NO)
วิชาที่ชอบ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล


สุรัตน์ ภุมมินทร์
(M)
181 ม.10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี70150
โทรศัพท์ (NO)
วิชาที่ชอบ ศิลปะ กีฬาที่ชอบ
ฟุตบอล

วินัย ศรีทา (เอก)
77 หมู่ 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 09-0127459
วิชาที่ชอบ
พละ กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล


ภมรเดชา สอดตา (กวาง)

(กวาง) 10 หมู่ 8 ต.รางบัว
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ (NO)
วิชาที่ชอบ ศิลปะ กีฬาที่ชอบ ตกปลา
งานอดิเรก เล่นกีร์ต้า และ วาดรูป

สุรเดช อุ่นน้อย(บี)

71 ม.15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
วิชาที่ชอบ ศิลปะ กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล เด็กแนว
โทรศัพท (NO)

อาทร นามมิตรมาก (เอ๊ด)

25/2 ม.8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 01-1912144
วิชาที่ชอบ วิทยาศาสตร์
กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล ตะกร้อ


สุธน เทพวาส (แย็ค)

76 ม.15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 01-1912144
วิชาที่ชอบ วิทยาศาสตร์
คณิต กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล ตะกร้อ

 
 
หมายเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นของผู้ปกครอง

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน แก้ไขเมื่อ 18 ธันวาคม 2548