ข้อมูลทั่วไป
15 ธันวาคม 2548

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนประชาบาล ตำบลจอมบึง ( วัดหนองนกกะเรียน ) ได้มีผู้ใหญ่คำ กองแก้ว และนางสมจิตร หลิมพลอย ครูน้อย ( สารวัตรศึกษา ) กิ่งอำเภอจอมบึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นและซักถามบรรดาราษฎรบ้านหนองนกกะเรียนร่วมมือกันทำเป็นโรงเรียนคือเสาไม้จริงทุบเปลือก เครื่องบนไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา กระดานดำ สำเร็จในวันที่ 31 กรกฎาคม 2490 ได้เปิดเรียนในวันที่ 1 สิงหาคม พ . ศ . 2490 ทำการสอนมาจนถึงทุกวันนี้ ทางราชการได้ส่งนายฟุ้ง พยัฆย์ตรี รักษาในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พร้อมด้วยนายสมจิตร หลิมพลอย ทำการในตำแหน่งครูน้อย ทำการสอนในโรงเรียนต่อไป

พ . ศ . 2500 เจ้าอาวาสหนองนกกะเรียน ราษฎร ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยครูในโรงเรียนได้ร่วมมือกันหาอุปกรณ์ปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่แบบ ป .1 ก . (3 ห้องเรียน ) แต่ยังไม่ได้มุงหลังคา พ . ศ . 2502 ทางการได้ช่วยเหลือเงินค่าใช้สอยเพื่อซื้อสังกะสีมุงหลังคาเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท มุงเสร็จเรียบร้อยยังขาดฝา บานประตู หน้าต่าง นักเรียนได้เริ่มเรียนมาจนปัจจุบัน

วันที่ 25 กันยายน พ . ศ . 2512 ทางการได้ช่วยเหลือให้เงินจำนวน 6,211 บาท เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน เนื่องจากถูกวาตภัยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2512

วันที่ 2 เมษายน 2515 ได้รื้อถอนอาคารเรียนเดิมอยู่ที่วัดหนองนกกะเรียน ไปปลูกสร้างในที่แห่งใหม่ ซึ่งที่ดินเป็นของนางสิน เสียงเพราะ ได้บริจาคให้เป็นที่สร่างอาคารเรียนห่างจากวัดประมาณ 600 เมตร มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา มี สน . 3 เป็นหลักฐาน

การรื้อถอนย้ายอาคารเรียนได้รับความร่วมมือจากราษฎร กรรมการพัฒนาหมู่บ้าน กรรมการศึกษา ผู้ใหญ่บ้านและครู ร่วมมือกันจัดทำจนสำเร็จเรียบร้อย คือ ค่าแรงงาน และซื้ออุปกรณ์เป็นจำนวนเงิน 2,620 บาท ได้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2515

พ . ศ . 2516 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป .1 ก 4 ห้องเรียน 1 หลัง งบก่อสร้าง 160,000 บาท จากงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างงบประมาณประถมศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

พ . ศ . 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังแบบ ป .1 ก . 4 ห้องเรียน งบก่อสร้าง 560,000 บาท สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อ 7 มกราคม 2525

พ . ศ . 2516 ได้งบสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ขนาด 3.66 คูณ 9.20 เมตร งบก่อสร้าง 25,000 บาท

พ . ศ . 2518 ได้งบสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ขนาด 3.50 คูณ 8.24 เมตร งบก่อสร้าง 50,000 บาท

พ . ศ . 2520 ได้งบก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน งบสร้าง 10,000 บาท ( จากสาธารณสุขจังหวัด )

พ . ศ . 2521 ได้งบสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ขนาด 3.50 คูณ 8.24 เมตร งบสร้าง 75,000 บาท

พ . ศ . 2522 ได้งบสร้างส้วม 1 หลัง 5 ที่ ขนาด 6.25 คูณ 3 เมตร งบสร้าง 25,000 บาท

พ . ศ . 2524 ได้งบสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 17.50 คูณ 7 เมตร งบสร้าง 130,000 บาท

พ . ศ . 2531 ได้งบสร้างเรือนเพาะชำ 1 หลัง ขนาด 6 คูณ 4 เมตร งบสร้าง 19,600 บาท

พ . ศ . 2539 ได้งบสร้างอาคารเรียน 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน งบก่อสร้าง 1,640,000 บาท

วันที่ 1 ตุลาคม พ . ศ . 2547 นายกิตติชัย วงษ์ปาน ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7

วันที่ 16 มีนาคม พ . ศ . 2548 นายกิตติชัย วงษ์ปาน ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 121 / 2548 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปัจจุบันเปิดทำการตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 11 ห้องเรียน มีข้าราชการครู จำนวน 14 คน งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 15 ธ.ค..48