หนึ่งนวัตกรรม 49
รางวัลระดับดี สพท.รบ.1
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
เครือข่าย 6 สพท.รบ1
เริ่ม 1 มิถุนายน 2549
"เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมคุณธรรม"

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมนักเรียนครูและกรรมการสถานศึกษาที่มาของปัญหาความต้องการ
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน      เป็นโรงเรียนในชนบทที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 9 กิโลเมตรเศษ 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ให้บริการ เป็นพื้นที่ป่าไม้เบญจพรรณชายเขา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
                       นักเรียนในภาพรวมของโรงเรียน   ควรได้รับส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมด้าน 
           คุณธรรมจริยธรรม   และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
                       เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการฝึกวิเคราะห์     และแก้ไขปรับปรุงตนเอง       ฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรมสูงต่อการออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างมั่นใจ   และรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

     หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  หน้าต่อไป >>>             หน้าสุดท้าย>>>
..............................................................................................
งานกิจการนักเรียน - วิชาการ
.................................................................................................................
โดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 12 กันยายน 2549