โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242


ปรับปรุงห้องคอม 52
1 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2552


ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ท่านตระหนักว่าถึงแม้เด็กเราจะด้อยโอกาสไปเรียนในเมือง จะด้วยความไม่สะดวกหรือประการใด
ถึงแม้ว่าโรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนเล็กๆ แต่โรงเรียนต้องสร้างโอกาสให้เต็มกำลังความสามารถที่ทำได้
จากห้องคอมที่ธรรมดา คอมเก่าที่ใช้งานแทบไม่ได้ วันนี้เราพร้อมยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก


ปีที่ผ่านมาได้ทำการย้ายห้องคอมจากชั้นบนลงมาอยู่ชั้นล่างของอาคาร 4 และได้ปรับปรุงเครื่องคอมให้ทันสมัยทัดเทียมโรงเรียนอื่น
ปีการศึกษานี้ ผอ.วิชัย ได้เริ่มปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ด้วยสื่ออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพไปกับความร้อนอย่างเร็ว พร้อมๆ กับฝุ่นละอองที่เกาะเครื่องคอมเสียหายไปหลายชิ้น
และแม้แต่ผู้เรียนที่ไม่มีสมาธิจากความร้อน ทำให้การเรียนรู้เกิดได้ไม่เต็มที่
จึงต้องปรับปรุงห้องเพื่อให้สื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนได้ทนทาน และผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ที่ดีขึ้น
อันดับแรกเริ่มติดฝ้าเพดานลดความร้อน


ติดตั้งประตูชั้นในเป็นประตูกระจกกรองแสงลดความร้อน


ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดสองสองหมื่นบีทียูจำนวนสองเครื่อง
เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกด้านทิศเหนือของห้อง


เครื่องปรับอากาศเครื่องที่สองด้านทิศใต้ของห้อง


ติดม่านบังแสงกรองความร้อนด้านทิศตะวันตกของห้อง


บรรยากาศที่ดีขึ้น นักเรียนทุกคนมีความสุข อยากฝึก อยากเรียน


ทางโรงเรียนได้พยายามปรับปรุงด้วยงบประมาณที่น้อยกว่าโรงเรียนอื่น
เราเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดเล็กที่สุดของอำเภอจอมบึงในจำนวนทั้งหมด 7 โรงเรียน
เราจึงได้รับงบประมาณมาน้อยกว่าเขา


ท่านผอ.ได้จัดหางบประมาณผสมผสานปรับปรุงเรื่อยมาไม่หยุด
วันนี้เราจึงมีห้องคอมที่พร้อมสำหรับนักเรียนโอกาสน้อยของบ้านเรา


มีคอมพิวเตอร์แบบทันสมัยทดแทนเครื่องเก่าที่ตกยุคใช้งานไม่ได้


มีอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้หลายอย่างดีขึ้น


ปรับปรุงระบบเสียงไม่ให้รบกวนผู้เรียนคนอื่นๆ จากฉันทามติของนักเรียนให้ช่วยกันจัดหาเอง


การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์กว้างขวางมาก ครบถ้วนทุกกระบวนการในหนึ่งเดียว


สื่อคอมพิวเตอร์ค้นคว้าหาความรู้ได้จากทุกมุมโลกอย่างทันที
และตืดต่อสื่อสารทุกด้านกับคนทั่วโลกสดๆ ทั้งภาพถ่ายและวีดีโอ


ด้วยระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูงที่เราพร้อมสำหรับนักเรียน
รวมทั้งระบบอินเตอร์เนตผ่านดาวเทียม
สามารถเชื่อมต่อกับทุกเรื่องราวกับคนทั๋วโลกได้ทันที


วันนี้ ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า ถึงแม้โรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก แต่เรามีสือเทคโนที่พอเพียงทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นในเมือง
พร้อมที่จะนำนักเรียนเรียนรู้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตร

และท่าน ผอ.วิชัยบอกว่ายังไม่เพียงแค่นี้ เรายังมีเครื่องคอมที่ไมสมบูรณ์อีกหลายเครื่อง ท่านจะจัดการปรับปรุงต่อไป
สื่อเทคโนที่ทันสมัยเปลี่ยนไปตลอดทุกปี จะพยายามจัดเสริมให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์ใช้งานอย่างเต็มที่
***********************************************************ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 6 ส.ค.. 2552