โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

English Camp for Kariean
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552


เป็นโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาภาษาอังกฤษที่คุณครูภาษาอังกฤษทั้งสองท่านนำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากท่าน ผอ.
ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป้นประโยชน์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 60 คน


คุณครูสุนัน แป้นแหลม คุณครูหัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ ผู้นำเสนอโครงการ กล่าวรายงาน


ผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนและวิทยากรและเปิดกิจกรรม


กิจกรรมนี้ได้รับอนุเคราะห์คณะวิทยากร เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง


และคณะนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์ไบรอัน


อาจารย์หัวหน้าขณะวิทยากรสั่งเริ่มกิจกรรม


คณะนักศึกษาเริ่มกิจกรรม


กิจกรรมตามฐาน
******************************************************
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนขอบคุณคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกท่าน
โดยนักเรียนได้รับความรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนานไปกับพีๆ เป็นที่ประทับใจ และนักเรียนชื่นชม
และกล่าวถึง ความสามมารถและ ความน่ารักของพี่ๆ ทุกคน

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 5 กันยายน 2552