โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

VRM เอทานอล และผู้ใหญ่พัวหมู่ 10 มอบเสื้อและชุดบอล
21 กันยายน 2552

ผู้จัดการบริษัทเอทานอลมอลชุดบอลประถมจำนวน 40 ชุด


ผู้ใหญ่พัว บัวบุญเลิศ ผู้ใหญ่หมู่ 10 บ้านหนองนกกะเรียน มอบเสื่อบอลหญิง 17 ชุด


ชุดบอลประถม


เสื้่ื่อบอลประถมด้านหลัง


เสื้อบอลหญิงด้านหน้า


เสื้อบอลหญิงด้านหลัง

บริษัท VRM เอทานอล เป็นบริษัทผู้ผลิตสารเอทานอลเพื่อไปเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ซโซฮอล
ชึ่งได้มาตั้โรงงานที่ตำบลรางบัว เพื่อแปรรูปผลผลิตจากกเษตรกรเป็นสารเอทานอล


ทางโรงเรียนขอบคุณที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้การดูแลสนับสนุนเสริมเพิ่มสิ่งที่ขาดให้กับโรงเรียน
ทางโรงเรียนจะได้ใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของเราให้ดีที่สุด


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 21 กันยายน 2552