โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
คณะครูและนักเรียนปลูกต้นไม้ในโรงเรียนเนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ
คุณครูศิริ อุ่นเรือน หัวหน้าผู้ดำเนินโครงการ
ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม ผู้อำนวยการโครงการ

20 พฤศจิกายน 2552***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 20 พฤศจิกายน 2552