โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
เลือกตั้งประธานนักเรียน
10 มิถุนายน 2553

รองประธานคนที่ 2
สวรส   แว่นแ้ก้ว

ประธานนักเรียนปีนี้
กมลวรรณ  คิดคุ้มคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2รองประธานคนที่ 1***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 10 มิถุนายน 2553