โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

ประขุมสภา 53 ครั้งแรก
14 มิถุนายน 2553
***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน 14 มิถุนายน 2553