โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

ประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยม 3
7 กรกฎาคม2553

7 ก.ค.53 เวลา 9.00น.
ผอ.วิชัย  จุ้ยนิ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรียกประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยมีประเด็นสำคัญกับมาตรการต่างๆ ของโรงเรียนที่ต้อง
เข้มงวดกับนักเรียน ทั้งการเรียนและการปฏิบัติตน โดยเฉพาะชั้น ม.3  เป็นวัยที่เข้าสูวัยรุ่นเต็มตัว
ปัญหาด้านการเรียนจึงเกิดขึ้นมาก รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาที่ผ่านมา และการป้องกัน


คุณจุฑามาศ  เวทวิที
ผู้ปกครองของ เจษฎา  เสียงเพราะ


คุณกำไล  นพเกตุ
ผู้ปกครองของ ฤทธิชัย  มิ่งเรือน


คุณ ยินดี  ทองประสงค์
ผู้ปกครองของ เจษฎา  มัทวกุล


แม่คุณพา  จันแก่น
ผู้ปกครองของ บุญหลง  จันทร์แก่น


คุณมยุรี  ปิยปริญญา
ผู้ปกครองของ จันจุรี  จันทรวงศ์


แม่ใบ  บัวบุญรอด
ผู้ปกครองของ ธนวัฒน์  บัวบุญรอด


ผู้ปกครองของ บารเมษฐ์  บวรวงศ์วิเศษ


คุณ จันทรา โพนิสัย
ผู้ปกครองของ วศิน  เจริญพักตร์


คุณทวี  ฉินทองประเสริฐ
ผู้ปกครองของ สุดาพร  ฉิมทองประเสริฐ


คุณ เล็ก  อินทร
ผู้ปกครองของ สมฤทัย  คำนาน


คุณ เสน่ห์ โซงเซ็ง
ผู้ปกครองของ วศิน  เจริญพักตร์


คุณชาญชัย  แว่นแก้ว
ผู้ปกครองของ สวรส  แว่นแก้ว (พี่)


คุณอรุณ  คำเทียน
ผู้ปกครองของ รัชฎานิทร์  อินทร์พรหม


คุณสายเพชร  หลวงบุญมา
ผู้ปกครอง  บุษบง  จัทรคาม

เวลา 11.00 น. ผอ.ปิดการประชุม***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
7 กรกฎาคม
2553