โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

ถมสนามโรงเรียนปรับสนามบอล
8 กรกฎาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว
จัดงบประมาณ 800,000 บาท ปรับแก้ไขนามฟุตบอลให้โรงเรียน

ภาพข่าว***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
8 กรกฎาคม 2553