โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242

วิสาขบูชาพุทธชยันตี 2555
1 มิถุนายน 2555

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่…

1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
2.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
3.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์  อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต
โรงเรียนเราได้จัดกิจกรรมตามภาพข้างล่างนี้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : คุณครูสัญญา รัตนบำรุง


10 .00 น. นักเรียนทุกชั้นตั้งแต่่ชั้นเด็กเล็ก ใส่บาตรอาหารแห้งชั้น อนุบาล 1


คุณครูเดือนเพ็ญ คุณครูสัญญา


คุณครูสำเนียง เจริญสุข


คุณครูสำอาง คุณครูน้ำ คุณครูปลา คุณครูออย


นักเรียนชั้น ป.4


คุณน้ารมย์ ภารโรง


น้องเง็ก น้องปลาย ป.3

 

 

 


ฟังพระเทศน์

 


น้องนิว ม.3

 


ทีม กับ บอล ม.3


คุณครูออย คุณครูกิ่ง ชั้นเด็กเ็ล็้ก


ท่านมหา รองเจ้าอาวาสวัดหนองนกกะเรียน


อนุบาล 1 ฟังธรรม


ตอบโต่ธรรมมะ


พัฒนาสวนป่าเพื่อเตรียมจัดเป็นลานธรรม


น้องนุ๊ก ม.2 น้องทีม ม.3 น้องแตงโม ท.2


น้องนุ๊ก กับ น้องแป้งร่ำ ม.2

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
3  มิถุนายน 2555