โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ลูกเลือ - เนตรนารีพัฒนา
21 มิถุนายน 2555

21 มิถุนายน 2555
โรงเรียนจัดหลังฝึกภาคทฤษฎีทั้งกลางแจ้งและในห้องเรียนมาหลายสัปดาห์
วันนี้คณะลูกเสือร่วมกันพัฒนาเก็บตัดวัชพืชบริเวณชายรั้วโรงเรียน เป็นกิจกรรมแรกเพื่อรำำลึกถึงวันลูกเสือโลก 1 กค.ของทุกปี

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : คุณครูสำอาง บรรเทิงจิตร***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
21  มิถุนายน 2555