โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
กิจกรรมเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2555

1 กรกฎาคม เป็นวันลูกเสือแห่งชาติ
ลูกเสือและเนตรนารี ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่บริเวณโรงเรียน และวัดหนองนกกระเรียน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : คุณครูสำอาง บรรเทิงจิตร
คุณครูดวงใจแก้วมณี
คุณครูสุวิมล เหลือละมัย
คุณครูสัญญา รัตนบำรุง
คุณครูคนึงสุข เจริญวัฒนา


คณะลูกเสือสำรอง


ควบคุมโดยคุณครู สัญญา รัตนบำรุง และคุณครูคนึงสุข เจริญวัฒนาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ควบคุมโดย คุณครูสำอาง บรรเทิงจิตร


ลูกเสือสามัญ ควบคุมโดยคุณครูดวงใจ แก้วมณี


เนตรนารี น้องตาล น้องแป้งร่ำ


ออกเดินไปยังวัดหนองนกกะเรียน ซึ่งอยู่ห่าง 2 กม.


หัวหน้าเนตรนารี น้องนุ๊ก น้องปริม


คณะลูกเสือเดินถึงหน้าวัดหนองนกกะเรียน


นักพักเตรียมปฏิบัติงาน


เก็บขยะถางหญ้าหน้าป้ายวัด


คุณครูดวงใจ แก้วมณี


คุณครูสำอาง บรรเทิงจิตร
ลูกเสือสำรองพัฒนาบริเวณโรงเรียน


คุณครูคนึงสุข เจริญวัฒนา กำกับดูแล


คุณครูสัญญา รัตนบำรุง ทำงานพร้อมกับลูกเสือ


คณะูลูุกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ปฏิบัติงานที่บริเวณวัดได้ผลเป็นที่พอใจแล้ว จึงเดินกลับโรงเรียน

 


เริ่มปฏิบัติงาน 9.00 น. กลับถึงโรงเรียน 11.00 น.

 

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
1  กรกฏาคม 2555