โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
นักศึกษาชมรมอาสาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภักหมู่บ้านจอมบึง มาพัฒนาโรงเรียน

10 พฤศจิกายน 2555

การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาชมรมอาสาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลับราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจำนวน 140 คน มาช่วยพัฒนาโรงเรียน
ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม ต้อนรับดูแล


จัดห้องสมุดใหม่

ทาสีม้านั่งโรงอาหาร


คุณน้องภาคภูมิ นักศึกษาสมาชิกชมรม ศิษย์เก่า

น้องปี 3 ประธานชมรม
ทางโรงเรียนขอบคุณน้องนักศึกษาชมรมอาสาสร้างสรรค์ที่มาฃวยพัฒนาโรงเรียนครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์กับน้องนักเรียน
เป็นอย่างยิ่ง เป็นผลให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดดูสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
10 พฤศจิกายน 2555