โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ปรับตกแต่งทาสีจัดระบบสิ่งแวดล้อม ต่อ
past 3
20 พฤศจิกายน 2555

การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
คณะครูฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไอซีที (นึกเอง)
ได้ป้ายสีตกแต่งสิ่งแวดล้อมให้ดีตามเป้าหมายการบริหารงานที่ตั้งไว้ให้เป็นโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

แนวทางบริหารงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโดย ผอ.กำหนดไว้คือ
1. บ้านที่สองของนักเรียน
2. แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
3. นักเรียน ดี เก่ง รักษ์สิ่งแวดล้อม
(อนุรักษ์+รักษา+love)

ความเห็นส่วนตัวครูดิดผู้รายงานข่าว.........โรงเรียนขยายโอกาสต้องเปิดโอกาส สร้างโอกาสที่เป็นไปได้และทำได้ให้นักเรียน
สร้างความรักโรงเรียน สร้างความภูมิใจ โรงเรียนเราน่าอยู่ มีครูดีูน่ารักไม่ใจร้าย คิดว่าถึงเรียนที่นี่เรามีสิ่งดีที่เหนือกว่า (บางอย่าง)


ภาคนี้เป็นการพัฒนาสวนป่าให้มีทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ได้รับความกรุณาจากโรงโม่หิน ปฐมศิลา ให้หินคลุกมา 5 คันรถ แลัหินก้อน 1 คันรถ

16 พ.ย.54 คุณครูปลา สุวิมล เหลือละมัย ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม และคุณครูน้ำ อทิยา บัวงาม นำนักเรียนจัดเส้นทางภายในสวนป่า

และวันที่ 20 พย. 54 คุณครูกัน กันยารัตน์ เฉลิมดิษฐ นำนักเรียนชั้น ม.3 ถมหน้าเสาธง ที่น้ำท่วม


คุณครูปลา สุวิมล


จัดเรียงหินเป็นชายเส้นทาง


ก้อนหินรูปหัวใจ
คุณครูน้ำคุณครูกันยารัดต์ เฉลิมดิษฐ์ นำนักเรียนชั้น ม.3 ขนหินคลุกถมหน้าเสาธงที่มีน้ำท่วมขัง

การพัฒนายังดำเนินต่อไป โดย ผอ.ให้การสนับสนุนเต็มลิมิตที่มีอยู่ หมายถึงงบประมาณที่จัดสรรได้

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
20 พฤศจิกายน 2555