โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ผู้ปกครองช่วยพัฒนาสวนป่า

20 พฤศจิกายน 2555

20 พฤศจิกายน 2555
คณะผู้ปกครองมาพัฒนาสวนป่าโรงเรียนโดยขนหินคลุกทำทางเดินชมธรรมชาติ
***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
20 พฤศจิกายน 2555