โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ผู้ปกครองช่วยพัฒนาสวนป่า

26 พฤศจิกายน 2555

26-28 พฤศจิกายน 2555
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้าประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม ณ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

บันทึกเหตุการณ์วันแรก

กิจกรรมหน้าเสาธง
เนื่องด้วยสนามเปียกนักเรียนจึงเข้าแถวหลังเสาธง


น้องสวัสดียามเช้าีพี่ และคุณครู


ศัพท์น่าสนใจ


ทีม


น้ำตาลเปรี้ยว


ปริมแห้ว


อีฟ


ผอ.สอนสั่ง อบรม
หัาหน้าคณะประเมิน


ประชุมชี้แจงคณะครู


กรรมการท่านที่สอง


คุณพิชัย ศิลปะชัย ประธานกรรมการศึกษา


คุณจาตุภัฏ พรหมมินทร์ นายก อบต.รางบัว


คุณผัด พรหมมินทร์ กรรมการสถานศึกษาผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม แนะนำ ชี้แจง
บันทึกย่อสิ่งที่ คณะกรรมการชี้แจงคณะกรรมการ สมศ. ประชุมสภานักเรียน

13.30 - 15.30 คณะกรรมการประชุมคณะครู ชี้แจงแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์วิรัตน์ รักษาแก้ว
หัวหน้าคณะกรรมการ


อาจารย์สงวน ศร๊เพชร กรรมการอาจารย์สุทัศน์ แสนภักดี

การประเมินมีกำหนด 3 วัน 26 - 28 พ.ย. 55

 

การประเมินวันที่ 27 พ.ย. 55

ช่วงเช้า สอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองบ่ายประเมินรายบุคคล
 

28 พ.ย. 55
สรุปการประเมินศน.เขต เข้าร่วมรับฟัง บันทึกข้อมูล
คุณครู น้ำ อทิตยา ในวันสรุป


มุมน่าสนใจ ห้อง ป.6 ของคุณครูดวงใจ


หลังห้องสวยๆ ของคุณครู เติ้ล นุชจิรา


***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
28 พฤศจิกายน 2555