โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ทำป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำใหม่

22 ธันวาคม 2559

 

ครูอ้อมและครูจ๊อกทำไว้ ได้เพียง 1 ปี ชำรุดหลุด แห้งกรอบแตกหลุด
ด้วยว้สดุของเดิมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดและกาวสองหน้าเป็นตัวยึดติดผนัง
คุณครูฝ่ายคอมช่วยกันทำใหม่ด้วยไม้อัดทาสี ซึ่งทนทายหลายปีแน่นอน

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน
23 ธันวาคม 2559