โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ครูฝึกสอน 2560

21 พฤษภาคม 2560

 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
มาปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมถุงวันที่20 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวน 10 คนประกอบไปด้วยวิชาเอกต่างต่อไปนี้ประธานรุ่น 

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
21 พฤษภาคม 2560