โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ลูกเสือ

08 มิถุนายน 2560

เปิดเรียนสัปดา์ห์ืที่3 ฝึกวิขาลูกเสือเป็นสัปดาห์ที่ 2

+

+

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
8 มิถุนายน 2560