โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
13 มิถุนายน 2560
:ซ้อมใหญ่ไหว้ครู 2560
***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
13 มิถุนายน 2560