โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
1 กรกฎาคม 2560
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกกะเรียน สังกัด อบต.รางบัว ตั้งอยู่อาคาร 3 ติดกับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
มีครูผู้ดูแล 2 คนคือคุณครูอุทัย นาคีสินธุ์ และคุณครูกิ่งดาว เสียงเพราะ
ปีนี้มีเด็กอายุ 3- 4 ขวบจำนวน 20 คน**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
1 กรกฎาคม 2560