โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
14 มิถุนายน 2560
เป็นกิจวัตรประจำของทุก ๆ วันเปิดเรียน ยามเช้าเริ่ิมตั้งแต่ 8.00 น. หลังจากที่นักเรียนทำเวรดูแล
ความสะอาดโรงเรียนแล้ว ก็จะมาเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ สวสัดีพี่น้องและคุณครู
ครูเวรอบรมเสนอแนะข้อดีข้อเสียปรับทัศนคติเป็นปกติ


**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
13 มิถุนายน 2560