โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
21 มิถุนายน 2560
โรงฝึกงานฝหม่ใกล้เสร็จ ผอ.ออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง
**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
21 มิถุนายน 2560