โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
26 มิถุนายน 2560
.เช้าผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม อ่านสาส์นจาก รมต.ศึกษา
ครูเอก เอกลักษณ์ เอี่ยมเกิด เป็นผู้ประสานงานจัดขบวน
คณะครูและนักเรียนถือป้ายเชิญชวนต้านยาเสพติด ไปยังหมู่บ้าน
และกลับมาทำกิจกรรมวิชาการที่โรงเรียน


**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
26 มิถุนายน 2560