โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
30 มิถุนายน 2560
กิจกรรมประจำวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน์คือสวดมนไหว้พระประจำสัปดาห์
วันนี้หลังจากที่เด็กผ่านการนั่งสมาธิสงบจิตใจ ครูน้ำนิ่ง และครูเอิ้นกล่าวฝากคติธรรมดีๆแปะไว้ข้างใจดวงเล็กๆ ของหนูๆ
ครูเอก ครูหนึ่งช่วยดูแลเด็ก พร้อมกับครูหนิง ครูเกศ ครูป็อบ และครูขวัญ อยู่ข้างๆ

**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
30 มิถุนายน 2560