โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
11 กรกฎาคม 2560
วันนี้คณะคุณหมอฟัน รพ.สมเด๋็จพระยุพราช มาตรวจฟัน+ถอนฟันให้เด็กๆ
คุณครูเดือนเพ็ญ เจ้าหน้าที่สุขภาพนักเรียน จัดการ ครูดาว ครูป๊อป ดูแลนักเรียน
น้องแตมป์ น้องมายด์ น้องเมย์เป็นลูกมือล้างเครื่องมือให้คุณหมอ

**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
11 กรกฎาคม 2560