โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
14 กรกฎาคม 2560
คณะครูและนักเรียนปลูกต้นไม้ 200 ต้นเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ


**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
14 กรกฎาคม 2560