โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
25 กรกฎาคม 2560
นักเรียนเรานำอุปกรณ์ดับกลิ่นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าประกวดนวัตกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม ได้รางวัลที่ 2
เนื่องในงานเทอดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่10 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 25 ก.ค.60
โดยมีคุณครู กันยารัตน์ เฉลิมดิษฐ กับคุณครูอรพิมล คำสีแก้ว เป็นผู้ฝึกสอน
คณะทำงานคุณครูดวงใจ แก้วมณี คุณครูนุชจิรา โพธิ์งาม ฝ่ายวิชาการ คุณครูเดือนเพ็ญ กันนะ ฝ่ายสุขภาพ ประสานงาน
คุณครูฉลองชัย คำสีแก้ว คุณครูเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิด คุณครูหนิง ชลมาศ งามเลิศ ควบคุมดูแลนักเรียน
คณะนักเรียนปฏิบัติงานชั้น ป.5 และป.6 มีใครบ้างเข้าไปดูตามภาพเอกสารแผ่นพับข้างล่างนี้เลย


**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
25 กรกฎาคม 2560