โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
27 กรกฎาคม 2560
เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนขอถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็น มิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนาน.....
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.


คุณครูดวงใจ แก้วมณี ประธานกล่าวนำถวายพระพร คุรครูชาลินี คำโสภา อ่านรายงาน
คุณครูฉลองชัย คำสีแก้ว ควบคุมดำเนินพิธีการ คุณครูเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิด ฝ่ายเทคนิค

**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
27 กรกฎาคม 2560