โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
16 พฤศจิกายน 2560
ศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย เพชรบุรี

จุดทรายแหลมผักเบี้ยแห่งนี้นี่เองถูกชาวบ้านขนานนามให้เป็นจุดชม"ทรายเม็ดแรก"ที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์ที่สุดขออ่าวไทย
เป็นทรายเนื้อละเอียดเบียดตัวกันอย่างหลวม ๆ เพียงเหยียบลงไปจะรู้สึกถึงความนุ่มเท้าในทุกย่างก้าว
ตอนเช้าและยามเย็น ณ จุดนี้สามารถเห็นรอยต่อระหว่างหาดโคลนก้นอ่าวไทยกับหาดทราย และด้วยความอุดมสมบูรณ์บนเส้นทรายตลอด 2.5 กม.
รวมทั้งอุดมไปด้วยสัตว์น้ำปลาเล็กปลาน้อยทำให้ บริเวณปลายแหลมผักเบี้ยนี้กลายเป็นแหล่งหากินของนกท่องน้ำหลากชนิด
โดยเฉพาะนกเค้าดิน นกยางกรอกชวา นกหัวโตมลายู นกนางนวล แกลบฯลฯที่จะพบห็นได้ง่าย

กิจกรรมโครงการวันนี้// นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คณะครู ครูประดิษฐ์ บุตรดี หัวหน้า
นายสุธิพงษ์ ห่วทอง และ น.ส.สุกันยา พุ่มผล ฝ่ายวิชาศิลปะ  
น.ส.ประภากรณ์ ทองหล่อ.  และ น.ส.ชลธิชา เกตแก้ว ฝ่ายวิชาการงานเทคโนโลยี

                

 

 

  

 

  

  

  

  

**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
16 หศจิกายน 2560